Podmínky užití webového rozhraní a ochrana osobních údajů

Nacházíte se na webovém rozhraní www.gadgetit.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

GadgetIT s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 03751911

DIČ: CZ03751911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237156

Adresa pro doručování: GadgetIT s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo: +420 371 140 741

Kontaktní e-mail: info@gadgetit.cz

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo se na něm registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1.      Registrace na webovém rozhraní

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní nebo prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Google+. Při registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.  

Některé prvky webového rozhraní (zejména zobrazení rozdílných cen) jsou přístupné pouze podnikatelům a firmám po provedení zvláštní registrace a zřízení zvláštního uživatelského účtu (dále jen „zvláštní uživatelský účet“). Zvláštní uživatelský účet Vám bude zřízen na Vaši žádost (podanou prostřednictvím e-mailu) a po prokázání skutečnosti, že jste podnikatelem. Zvláštní uživatelský účet můžete použít pro nákup zboží v rámci velkoobchodu. 

 

2.      Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů, udělením souhlasu se zpracováním cookies a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a od 25.05.2018 Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679), ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné legislativy.

2.1.         Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

Cookies, viz část 3.

Společnost GadgetIT neshromažďuje žádné Vaše citlivé osobní údaje jako například vyznání, zdravotní stav, politické či jiné názorové přesvědčení apod.

2.2.         Jak využíváme osobní a další údaje?

Předně pro vyžízení objednávky, pro účely naplnění kupní smlouvy, kterou s námi uzavíráte pokaždé, když si u nás něco objednáte.

Pokud jste registrovaný zákazník, prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Pokud jste nám k tomu udělili vědomý souhlas, údaje mohou být využity i k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou.

Vyjádřit souhlas se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky můžete prostřednictvím uživatelského účtu, na stránce pokladny při vyplňování údajů o objednávce či prostřednictvím registračního formuláře pro odběr novinek. Přihlásit se také můžete pomocí formuláře na našem firemním profilu na stránkách sociální sítě Facebook.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat a to:

-     změnou nastavení v uživatelském účtu, pokud jste se registrovali

-     kliknutí na odkaz k odhlášení ve spodní části kteréhokoliv emailu s marketingovým sdělením, který jste od nás již obdrželi

-     vyjádřením nesouhlasu elektronicky emailem na info@gadgetit.cz či osobně telefonicky

 

2.3.         Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058714.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Jsou to zejména dopravci zásilek a také služby pro naše interní vyhodnocování chování uživatelů e-shopu a v neposlední řadě služba pro rozesílání marketingových emailů. Aktuální seznam zpracovatelů je uveden 

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a my tyto údaje neprodáváme, nepředáváme ani nesdílíme s třetími stranami. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

2.4.         Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

2.5.         Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

-     požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

-     požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

3.      Soubory cookies a služba Google Analytics

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

3.1.         Co jsou to ty cookies?

Jsou to takové malé soubory(trochu jako midichloriany), které ukládají informace ve Vašem prohlížeči, respektive na Vašem zařízení, a umožňují či zlepšují funkci našich stránek. Identifikují také některé specifické informace z předchozí návštěvy našich webových stránek. Vaše osoba není z těchto informací identifikovatelná. 

S čím například cookies pomáhají:

-    ke správné funkčnosti stránek(ukládají například, co máte v košíku a pamatují si to do příští návštěvy)

-    při analýze Vašeho chování jako uživatele, například, které funkce stránek nejčastěji používáte. To nám pomáhá vylepšovat neustále jak stránky tak i nabídku produktů a služeb

-    pro uložení přihlašovacích údajů, pokud jste registrovaní není pak nutné se pokaždé při návštěvě stránek znovu přihlašovat

Podrobný a aktuální popis používání cookies najdete na 

3.2.         Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies".

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Informace takto získané z Vaší návštěvy našich stránek budou v našem účtu Google Analytics uchovávána po dobu 14 měsíců od poslední změny a poté automaticky vymazána.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. 

3.3.         Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Naše stránky se Vás při první návštěvě nejprve zeptají na souhlas s používáním cookies. Tento souhlas odstraníte vymazáním cookies souvisejících s naší stránkou ze svého internetového prohlížeče. Používání souborů cookies můžete také odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

4.      Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

4.1.         Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

5.      Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

  • Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  • Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  • Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  • Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 18. 5. 2015

Poslední aktualizace proběhla 03.05.2018


Nacházíte se na webovém rozhraní www.gadgetit.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

GadgetIT s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 03751911

DIČ: CZ03751911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237156

Adresa pro doručování: GadgetIT s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo: +420 371 140 741

Kontaktní e-mail: info@gadgetit.cz

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo se na něm registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1.      Registrace na webovém rozhraní

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní nebo prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Google+. Při registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.  

Některé prvky webového rozhraní (zejména zobrazení rozdílných cen) jsou přístupné pouze podnikatelům a firmám po provedení zvláštní registrace a zřízení zvláštního uživatelského účtu (dále jen „zvláštní uživatelský účet“). Zvláštní uživatelský účet Vám bude zřízen na Vaši žádost (podanou prostřednictvím e-mailu) a po prokázání skutečnosti, že jste podnikatelem. Zvláštní uživatelský účet můžete použít pro nákup zboží v rámci velkoobchodu. 

 

2.      Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů, udělením souhlasu se zpracováním cookies a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a od 25.05.2018 Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679), ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné legislativy.

2.1.         Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

Cookies, viz část 3.

Společnost GadgetIT neshromažďuje žádné Vaše citlivé osobní údaje jako například vyznání, zdravotní stav, politické či jiné názorové přesvědčení apod.

2.2.         Jak využíváme osobní a další údaje?

Předně pro vyžízení objednávky, pro účely naplnění kupní smlouvy, kterou s námi uzavíráte pokaždé, když si u nás něco objednáte.

Pokud jste registrovaný zákazník, prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Pokud jste nám k tomu udělili vědomý souhlas, údaje mohou být využity i k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou.

Vyjádřit souhlas se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky můžete prostřednictvím uživatelského účtu, na stránce pokladny při vyplňování údajů o objednávce či prostřednictvím registračního formuláře pro odběr novinek. Přihlásit se také můžete pomocí formuláře na našem firemním profilu na stránkách sociální sítě Facebook.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat a to:

-     změnou nastavení v uživatelském účtu, pokud jste se registrovali

-     kliknutí na odkaz k odhlášení ve spodní části kteréhokoliv emailu s marketingovým sdělením, který jste od nás již obdrželi

-     vyjádřením nesouhlasu elektronicky emailem na info@gadgetit.cz či osobně telefonicky

 

2.3.         Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058714.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Jsou to zejména dopravci zásilek a také služby pro naše interní vyhodnocování chování uživatelů e-shopu a v neposlední řadě služba pro rozesílání marketingových emailů. Aktuální seznam zpracovatelů je uveden 

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a my tyto údaje neprodáváme, nepředáváme ani nesdílíme s třetími stranami. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

2.4.         Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

2.5.         Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

-     požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

-     požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

3.      Soubory cookies a služba Google Analytics

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

3.1.         Co jsou to ty cookies?

Jsou to takové malé soubory(trochu jako midichloriany), které ukládají informace ve Vašem prohlížeči, respektive na Vašem zařízení, a umožňují či zlepšují funkci našich stránek. Identifikují také některé specifické informace z předchozí návštěvy našich webových stránek. Vaše osoba není z těchto informací identifikovatelná. 

S čím například cookies pomáhají:

-    ke správné funkčnosti stránek(ukládají například, co máte v košíku a pamatují si to do příští návštěvy)

-    při analýze Vašeho chování jako uživatele, například, které funkce stránek nejčastěji používáte. To nám pomáhá vylepšovat neustále jak stránky tak i nabídku produktů a služeb

-    pro uložení přihlašovacích údajů, pokud jste registrovaní není pak nutné se pokaždé při návštěvě stránek znovu přihlašovat

Podrobný a aktuální popis používání cookies najdete na 

3.2.         Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies".

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Informace takto získané z Vaší návštěvy našich stránek budou v našem účtu Google Analytics uchovávána po dobu 14 měsíců od poslední změny a poté automaticky vymazána.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. 

3.3.         Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Naše stránky se Vás při první návštěvě nejprve zeptají na souhlas s používáním cookies. Tento souhlas odstraníte vymazáním cookies souvisejících s naší stránkou ze svého internetového prohlížeče. Používání souborů cookies můžete také odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

4.      Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

4.1.         Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

5.      Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

  • Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  • Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  • Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  • Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 18. 5. 2015

Poslední aktualizace proběhla 03.05.2018


© 2021 GadgetIT s.r.o., všechna práva vyhrazena.