Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu GadgetIT od naší společnosti

GadgetIT s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 03751911

DIČ: CZ03751911

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237156

Kontaktní adresa: Gadgetit, Americká 1787/58, 301 00 Plzeň

Pro vyřizování reklamací doporučujeme přednostně využít kontaktní adresu.

Telefonní číslo: +420 371 140 741

Kontaktní e-mail: info@gadgetit.cz

1.      Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

-     má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

-     je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

-     vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele. Jste-li podnikatelem, činí záruční doba u nepoužitého spotřebního zboží 12 měsíců od převzetí zboží.

 

2.      Jaká je záruční doba?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. U zboží prodávaného jako použité zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

3.      Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

4.      Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-     jste o vadě před převzetím věci věděli;

-     jste vadu sami způsobili;

-     uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-     opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

-     vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

5.      Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

-     Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 

-     Reklamované zboží Vám pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) poslat na naši adresu pro reklamace.

-     Pokud nebylo dohodnuto jinak, adresa pro reklamace je Gadgetit, Americká 1787/58, 301 00 PlzeňNezasílejte prosím zboží na adresu sídla firmy(Bělehradská, Praha), vrácení by se zbytečně protáhlo.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 18.05.2015.


© 2021 GadgetIT s.r.o., všechna práva vyhrazena.